Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest świadczeniem przyznawanym studentom od drugiego roku studiów, za wysoką średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wyjątkiem są studenci pierwszego roku studiów II stopnia - mogą oni otrzymać stypendium za ostatni rok studiów I stopnia, pod warunkiem, że rozpoczęli studia II stopnia nie później niż rok od ukończenia studiów I stopnia.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

do wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 5) należy dołączyć:

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia:

- za wyniki w nauce

a) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,90 – 5,00

b) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,80 – 4,89.

- osiągnięcia naukowe tj.:

a) aktywną pracę w kole naukowym tj. znaczące opracowania lub referaty nie objęte programem nauczania, potwierdzoną przez opiekuna koła,

b) udział w pracach naukowo-badawczych, potwierdzonych przez kierownika projektu,

c) potwierdzoną współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym

z zagranicznymi,

d) cykliczne publikacje w wydawnictwach np. WSM w Warszawie i innych uczelni, instytutach itp.

f) aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych tj. wygłoszenie referatu lub prezentacji,

g) I,II lub III miejsce otrzymane w olimpiadach,

- osiągnięcia artystyczne tj.:

a) uzyskanie I,II lub III miejsca w konkursach i festiwalach,

- osiągnięcia sportowe tj.:

a) uzyskanie przez studenta I, II lub III miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - międzyuczelnianym.

 

2. Oświadczenie (zał. nr 11) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie.)

 

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png