Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (I stopień) - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (I stopień)

fundusz 2017

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizacje projektu pn. „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (I stopień)”
POWR.03.01.00-00-K285/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

WSM W Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących:

1. Przeprowadzenia kursu j. angielskiego przygotowującego do egzaminu certyfikującego LCCI English for Bussines (EFB) na poziomach odpowiadających umiejętnościom językowym uczestników projektu.

2. Przeprowadzenie egzaminu certyfikującego LCCI English for Bussines (EFB) na poziomach odpowiadających umiejętnościom językowym uczestników projektu.
Pełny opis oferty w załącznikach w folderze "Zapytania ofertowe", "Zapytanie ofertowe nr 3/K285/2017" lub na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1058279

 

 

Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


Celem głównym projektu jest: Podniesienie w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2018 kompetencji 178 studentów (130K, 48M) czterech ostatnich semestrów kierunku Administracja I stopnia, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.


Cele szczegółowe projektu:

 1. Diagnoza kompetencji Uczestników Projektu niezbędnych na rynku pracy poprzez badanie kompetencji
 2. Podniesienie kompetencji zawodowych potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy uczestników/czek projektu poprzez ukończenie certyfikowanego szkolenia językowego i dodatkowych zadań praktycznych realizowanych z pracodawcami
 3. Podniesienie kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych poprzez ukończenie warsztatów praktycznych oraz warsztatów kształcących kompetencje
 4. Podniesienie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów działania przedsiębiorstw poprzez realizację wizyt studyjnych

 

Projekt przewiduje realizację następujących działań na rzecz studentów:

• bilans kompetencji początkowy oraz bilans kompetencji końcowy
• zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje: komunikacja z klientem, autopromocja i prezentacje multimedialne, negocjacje, trening asertywności
• wizyty studyjne u pracodawców
• zadania praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie oraz przepływem informacji w firmie
• dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej
• certyfikowane szkolenia przygotowujące do egzaminu LCCI IQ English for Business

 

Liczba miejsc ograniczona.
Wartość projektu: 1 064 812,80 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 897 424,23 PLN


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do osobistego kontaktu, telefonicznego lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (decyduje kolejność zgłoszeń) z Asystentem projektu, pokój B002, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa.

 

 

Koordynator Projektu: Aleksandra Nowosad nr tel. (22) 59-00-826
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Asystent projektu: Iwona Romanowska nr tel. (22) 59-00-775
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Specjalista ds. rozliczeń: Katarzyna Janus nr tel. (22) 59-00-816
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zbliża się koniec Twoich studiów... Coraz częściej myślisz, co dalej? Jak poradzisz sobie na rynku pracy? Czy zdobyłeś potrzebną wiedzę i umiejętności? Biuro Projektów WSM w Warszawie zaprasza studentki i studentów dwóch ostatnich lat Administracji I i II stopnia na warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy.


Oferujemy:

 • bilans kompetencji początkowy oraz końcowy
 • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje: komunikacja z klientem, autopromocja i prezentacje multimedialne, negocjacje, trening asertywności
 • wizyty studyjne u pracodawców
 • zadania praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie oraz   przepływem informacji w firmie
 • dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej
 • certyfikowane szkolenia przygotowujące do egzaminu LCCI IQ English for Business

Docelowa liczba osób objętych wsparciem w projekcie:
Administracja I stopnia: 178 studentów (130 kobiet, 48 mężczyzn)
Administracja II stopnia: 141 studentów (99 kobiet, 42 mężczyzn)


Główne zadania projektu:

1. Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje:

 • Komunikacja z klientem (24h/gr) – zwłaszcza trudnym, wymagającym; zasady skutecznej prezentacji; radzenie sobie w trudnych sytuacjach; reagowanie na manipulację i próby wyprowadzenia przez klienta z równowagi; psychologia emocji, motywacji i wywierania wpływu; trudne sytuacje w kontakcie z klientem; techniki wpływania na rozmówcę, techniki komunikacji użyteczne w rozmowie z klientem.
 • Autopromocja i prezentacje multimedialne (24h/gr) – autoprezentacja; budowanie wizerunku własnej osoby; sztuka argumentacji; tajniki robienia dobrego wrażenia; sztuka przekonywania innych; prowadzenie dyskusji; wystąpienia publiczne, w tym przy korzystaniu z prezentacji multimedialnych i zasady ich opracowywania; techniki mówienia; kultura słowa.
 • Negocjacje (24h/gr) – formy prowadzenia rozmów przez dwie lub więcej stron w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie stanowiącej przedmiot (cel) negocjacji, w tym sprawy sporne; działania socjotechniczne i socjopsychologiczne wykorzystywane w negocjacji; techniki negocjacji (ustępstw, opóźniające, odrzucania propozycji itp.).
 • Trening Asertywności (24h/gr) – asertywność; techniki przeciwstawiania się manipulacji; naturalne mechanizmy reagowania na sytuacje konfrontacyjne; sztuka odmawiania i przyjmowania odmowy; panowanie nad emocjami; asertywne udzielanie i przyjmowanie krytyki; radzenie sobie z poczuciem winy i krzywdy; znaczenie asertywności w sytuacjach trudnych; techniki i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji; egzekwowanie swoich praw oraz podejmowanie decyzji (umiejętności szczególnie ważne dla osób wchodzących na rynek pracy).


2. Wizyty studyjne u pracodawców (2 wizyty w średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą interesanta oraz posiadających i wdrażających procedury obiegu dokumentów - 16h/gr) – nabycie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych; wizyty bezpośrednio związane z przedmiotem kształcenia na kierunku Administracja; poznanie/obserwowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach w warunkach rzeczywistych; spotkania z praktykami; możliwość uczestniczenia w studiach przypadków; rozwiązywanie problemów z obszaru kierunku studiów. pojawiających się w rzeczywistych warunkach pracy; zdobycie nowego doświadczenia praktycznego jeszcze przed podjęciem pracy; poznanie specyfiki branży firmy; weryfikacja swoich oczekiwań względem pracy zawodowej.

 

3. Zadania praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie oraz przepływem informacji w firmie (24h/gr) – nabycie kompetencji komunikacyjnych, zawodowych, przedsiębiorczych

 • Zajęcia z rozwiązywania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie – zajęcia mają przygotować uczestników do radzenia sobie w środowisku i sytuacjach powstających podczas wykonywania obowiązków w tym w publicznych i niepublicznych jednostkach; zajęcia w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, analiz przypadków oraz głównie w formie zajęć praktycznych, treningów i symulacji w tym symulacji w sytuacjach stresowych.
 • Zajęcia związane z przepływem informacji w firmie – zasady komunikacji w przedsiębiorstwie – stosowane sposoby komunikacji, informacja zwrotna, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji, instrukcja kancelaryjna, obieg dokumentów; rozwiązania przyjęte przez pracodawców, oraz dobre praktyki funkcjonujące w przedsiębiorstwach w tym możliwość ich implementacji.


4. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej
(30h/gr + podsumowanie 1h/gr) – nabycie kompetencji przedsiębiorczych, komunikacyjnych, zawodowych; realizacja zadań praktycznych; wykorzystywanie zdobytej wiedzy w zakresie tzw. Trudnych interwencji/sytuacji kryzysowych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

5. Certyfikowane szkolenia przygotowujące do egzaminu LCCI IQ English for Business (100h/gr) + egzamin

 

Rekrutacja osób, które chcą wziąć udział w projekcie:
Poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:30
Sobota, niedziela: 9:00 – 13:00


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do osobistego kontaktu, telefonicznego lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (decyduje kolejność zgłoszeń) z Asystentem projektu: Iwona Romanowska, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. B-002, tel. (22) 59-00-775; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty dotyczące zadań są dostępne: na stronie wsm.warszawa.pl
w zakładce Biura projektów: Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (I stopień) i (II stopień)

 

 

 

 

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765